ข้อควรรู้ของสมาชิก

ข้อควรรู้ของสมาชิก


ข้อควรรู้
1. เปิดบริการฝาก – ถอน เงินสด  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00  น.
2. ชำระเงินกู้ทุกประเภท ได้ตั้งแต่วันเงินเดือนออกถึงวันที่  5 ของทุกเดือน 
3. ยื่นกู้สามัญและกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
   - ยื่นเอกสารก่อนวันที่  10  พิจารณามีมติอนุมัติปล่อยกู้ก่อนสิ้นเดือน 
4.  รีเงินกู้ฉุกเฉิน/ศึกษาและสวัสดิการ  ตั้งแต่วันเงินเดือนออกถึงวันที่  5 ของทุกเดือน 
5. สมาชิกที่กู้เงินสามัญเกิน 700,000 บาท ต้องทำประกันชีวิตสินเชื่อ ตามที่สหกรณ์กำหนด แสนละ 450 บาท 
6. ถอนเงินเกิน  100,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน
 
นการทำสัญญาเงินกู้ทุกประเภท  ท่านต้องตรวจสอบเอกสารดังนี้ 
1.  ต้องรับรองสำเนา โดยเจ้าของบัตร/เอกสาร เท่านั้น ห้ามรับรองสำเนาแทนคู่สมรสโดยเด็ดขาด 
2. ห้ามใช้สำเนาทับสำเนา ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือเอกสารที่ไม่มีการรับรองสำเนามาก่อน 
3. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดทุกกรณี 
4. ตรวจสอบวันหมดอายุให้เรียบร้อยไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารที่หมดอายุประกอบการทำสัญญาทุกประเภท 
5.  ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนมาทำสัญญาทุกครั้ง 
6.  ห้ามใช้ปากกาสีดำ 
7. ห้ามใช้กระดาษรียูส (Reuse)

ต้องตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ 
1. บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/ลูกจ้าง เลขที่/วันหมดอายุ 
2. ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่/วันหมดอายุ 
3.  ทะเบียนรถยนต์ เลขที่/วันหมดอายุ 
4.  หนังสือเดินทาง เลขที่/วันหมดอายุ 
5.  กรมธรรม์สินเชื่อเงินกู้ วันหมดอายุ 
6.  บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ออมทรัพย์พิเศษ 
7.  บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ออมทรัพย์ธรรมดา 
8.  เลขที่สมาชิกสหกรณ์ 
9.  หน่วยงาน 
10. เบอร์โทรมือถือ 
11. เบอร์โทรสหกรณ์ 
12. เบอร์โทรสารสหกรณ์

 

                             ................................................................................................