บริการให้กู้

บริการให้กู้


การให้บริการเงินกู้
1. ประเภทการเงินกู้
1.1 เงินกู้สามัญ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 120 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท
     งวดผ่อน ชำระ 240 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.2 เงินกู้สามัญ (ข้าราชการบำนาญ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
     งวดผ่อนชำระ ... งวดตามอายุ  (ผ่อนชำระ ครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.3 เงินกู้สามัญสายงานวิชาชีพ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
     อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.4 เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ (ตำแหน่งสายงานสนับสนุน) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000 บาท
     ผ่อนชำระ 60 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.5 เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบตำแหน่งประเภทอื่นๆ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท
    ผ่อนชำระ 24 งวด (ผ่อนชำระครบ 12งวด สามารถรีกู้ได้)

1.6 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ/บำนาญ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทงวดผ่อนชำระ  12 งวด

1.7 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 1เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
   งวดผ่อนชำระ 12 งวด

1.8 เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่ง 230 งวด ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสธท(ล้านที่ 1) และ กสธท(ล้านที่ 2)

 1.9 เงินกู้สำหรับพนักงานราชการ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.10 เงินกู้เงินสามัญโครงการพิเศษสินเชื่อทันใจ  (สมาชิกสามัญ)  กู้ได้ 500,000 บาท ส่ง 150 งวด  (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.11 เงินกู้เงินสามัญโครงการพิเศษสินเชื่อทันใจ  (สมาชิกสมทบ)  กู้ได้ 60,000 บาท ส่ง 60 งวด  (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

หลักเกณฑ์การกู้เงิน
สิทธิการกู้

1. สมาชิกประเภทสามัญ ต้องส่งหุ้นครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้ ( จำนวนวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  )
2. สมาชิกประเภทสมทบ ต้องส่งหุ้นครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้
    
ขั้นตอนการกู้
1. การกู้เงินสมาชิกทุกคนต้องส่งคำขอกู้ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยการแนบสลิปเงินเดือน
และให้การเงินของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดเซ็นรับรองสลิปเงินเดือนด้วยทุกครั้ง พร้อมเอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วย
การยื่นคำขอกู้ใหม่นั้น สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ทุกประเภท
การส่งสัญญาเงินกู้สหกรณ์ปล่อยเป็น  2 รอบ
รอบที่ 1 ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 5 รับเงิน กลางเดือน 
รอบที่ 2 ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 15 รับเงินสิ้นเดือน  

ยกเว้นการกู้ฉุกเฉินกรณีที่เป็นยื่นกู้ใหม่
และไม่มีหนี้ฉุกเฉินเดิม สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการ ส่วนการยื่นกู้รีวงเงินเดิมให้สมาชิกยื่นกู้ได้ช่วงวันเงินเดือนข้าราชการออกถึงวันสิ้นเดือน 
2. ฝ่ายสินเชื่อจะเสนอคำขอกู้เข้าที่ประชุมเงินกู้ เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติตามรายงานที่เสนอและสัญญาเงินกู้จะออกหลังจากวันที่ประชุมเงินกู้มีมติอนุมัติเงินกู้
3. ฝ่ายสินเชื่อจะส่ง SMS ไปถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ และคำขอกู้ได้รับการพิจาณาอนุมัติ  โดยจะแจ้ง
ให้สมาชิกสัญญาเข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยให้แนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย
4. สมาชิกที่เข้ามาทำสัญญาภายในระยะที่กำหนดและแนบสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยนั้น ทางสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดสมาชิกจะได้รับเป็นเช็ค

เกณฑ์การกู้เงิน
1. การยื่นกู้เงินสามัญทุกประเภท สมาชิกต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ( ฌกส. )
    และตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ การกู้เงินสามัญตั้งแต่ 300,0001 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องทำประกันสัญญาสินเชื่อเงินกู้
    ส่วนการรีกู้วนซ้ำนั้นสมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ได้เมื่อส่งชำระมาแล้วครบกำหนดตามประเภทเงินกู้นั้นๆ


สอบถามเกี่ยวการคำนวนเงินกู้
UploadImage

แผนกสินเชื่อ  
โทร 082-2166311
LineID : klscoop_credit   
Email: klscoopcredit@gmail.com
UploadImage