ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์


ประวัติความเป็นมา
            เปิดการดำเนินการครั้งแรกเมื่อ   พ.ศ. 2536 โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511 ตามใบอนุญาตเลขที่ อ.007336 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เมื่อเริ่มแรกมีสมาชิก 900 คน มีทุนดำเนินการ 2,163,950.00 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ และให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่ายเมื่อมีเหตุจำเป็น  โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

วิสัยทัศน์
           “สหกรณ์มั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ”


พันธกิจ
           1. เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง
           2. บริหารโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
           3. บริการเป็นเลิศ
           4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและช่วยเหลือสังคม