บริการให้กู้

บริการให้กู้


การให้บริการเงินกู้
1.  ประเภทการเงินกู้
   1.1 เงินกู้สามัญ อายุสมาชิก 3เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 120 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท งวดผ่อน
ชำระ 260 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.2 เงินกู้สามัญ (ข้าราชการบำนาญ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดผ่อนชำระ 200 งวด (ผ่อนชำระ ครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.3 เงินกู้สามัญสายงานวิชาชีพ และ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.4 เงินกู้เพื่อการศึกษา อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 130 % ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท งวดผ่อนชำระ 72 งวด
   1.5 เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ (ตำแหน่งสายงานสนับสนุน) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.6 เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบตำแหน่งประเภทอื่นๆ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด (ผ่อนชำระครบ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.7 เงินกู้พิเศษ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดผ่อนชำระ 240งวด (ผ่อนชำระครบ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.8 เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ง 156 งวด กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่ต้องเป็น สสธท.สามารถกู้ได้)
           ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กรณีกู้ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้กู้ต้อง เป็นสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
          - กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
          - กรณีกู้ 100,001บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
          - กรณีกู้ 200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
          - กรณีกู้ 300,001 -500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
          - กรณีกู้ 500,001 -600,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
          - กรณีกู้ 600,001 -1,000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
   1.9 เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่ง 300 งวด สมาชิกที่กู้ต้องเป็นสมาชิก (สสธท.) และ ฌกส. สหกรณ์ 
          - กรณีกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
          - กรณีกู้  300,001 บาท ขึ้นไป  ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
   1.10 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ/บำนาญ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  งวดผ่อนชำระ  12 งวด
   1.11 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 1เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท งวดผ่อนชำระ 4 งวด
   1.12 เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน  10 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท (140 % ของค่าเล่าเรียน)  งวดผ่อนชำระ 24 งวด
   1.13 เงินกู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อชำระค่า สสธท. และ สส.ชสอ. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าที่
        จะต้องส่งให้กับ (สสธท.) และ(สส.ชสอ.)เท่านั้น เมื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วสมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 1,000บาท ผ่อนชำระ 12งวด
   1.14 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่ง 240 งวด ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสธท(ล้านที่1) และ กสธท(ล้านที่2)
         - กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
         - กรณีกู้ 200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
         - กรณีกู้ 500,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
         - กรณีกู้ 800,001 -1,200,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
         - กรณีกู้ 1,200,001 -1,500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
         - กรณีกู้ 1,500,001-1,8000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน