ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561 ดำเนินการชุดที่ 26/2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ก.พ. 2561 เวลา 17:59 น.
 5338
                 รายละเอียด : ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561ณ โรงแรมริมปาว และได้จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26/2561 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2544 หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 58 โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ          

                 Download เอกสารแนบ