ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เต็มแล้ว

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 12:17 น.
 1017
   รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สมาชิกเต็วแล้ว      
   รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สมาชิกเต็วแล้ว  
   ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด  ได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ โดยการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับสมาชิกผู้ที่สนใจ สหกรณ์ได้อบรม
1.การทำอาหารคลีน
2.การจัดทำขนม
3.การให้ความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์
 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นละ 100 คน จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
                ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์การตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยสมัครลงชื่อที่ใบสมัครตอบรับ แล้วส่งใบตอบรับสมัครไม่เกิน วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ซึ่งทางสหกรณ์ขอปิดรับสมัครจำนวนสมาชิก เมื่อเต็ม 200 ท่าน ก่อนกำหนด

UploadImage