ข่าวใหม่

ขยายระยะเวลา โครงการ บุคคลต้นแบบด้านการออมในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 13:01 น.
 299
 
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการบุคคลต้นแบบด้านการออมในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ออมเงิน วางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีสุขทางการเงินที่ดี (Happy Money) ซึ่งหน่วยงานจะมีส่วนช่วยให้สมาชิกทำงานได้เต็มศักยภาพควบคู่กับการทำงานอย่างมีความสุข
         ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด สหกรณ์ ฯ จึงขยายระยะเวลาการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  สหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานของท่านตอบรับการเข้าร่วมโครงการบุคคลต้นแบบด้านการออมในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 โดยแต่ละหน่วยงานสามารถออกแบบกระบวนการวิธีการ การออม ภายในหน่วยงาน / บุคคล ได้อย่างสร้างสรรค์ตามบริบท มีจำนวนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากหรือหุ้น ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด  ตั้งแต่ระยะเวลา  วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีการนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงาน และ มอบรางวัล หน่วยงานที่ชนะเลิศมีผลงานส่งเสริมการออมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นเงินรางวัล 20,000 บาท 15,000 บาท และ 10,000 บาท ชมเชย 1,000  บาท

(ให้ตอบรับใบสมัครเข้ามาใน นามของหน่วยงาน เช่น สสอ./รพ.)